Ρέικι: Μια εναλλακτική θεραπεία για…τα πάντα!

Τι είναι το Ρέικι

To Ρέικι είναι παραδοσιακή Iαπωνική εναλλακτική θεραπεία που
βασίζεται στην μεταβίβαση της πνευματικής συμπαντικής ενέργειας Ρέικι
και η οποία έχει ευεργετικά αποτελέσματα, όπως βελτίωση της υγείας,
σωματική ευεξία, χαλάρωση, νοητική ηρεμία, αισιοδοξία, ανάπτυξη
θετικών συναισθημάτων, ανάπτυξη συμπόνιας, πνευματική ανέλιξη.

Το Ρέικι είναι μία ολιστική μέθοδος διότι επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα
στο σώμα και στο νου.

Η μέθοδος Ρέικι είναι μία φυσική ενεργειακή τεχνική που χρησιμοποιεί το
άγγιγμα των χεριών για να μεταβιβάσει την συμπαντική πνευματική ενέργεια
Ρέικι, είναι πολύ απλή στην εφαρμογή της και πολύ αποτελεσματική.

Ρέικι σημαίνει Πνευματική Ενέργεια κατά κυριολεξία. Επίσης σημαίνει
Συμπαντική Ενέργεια, Ουράνια Ενέργεια ή Ανώτερη Ενέργεια. Το Ρέικι είναι
ενέργεια που έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. Έτσι το Ρέικι χαρακτηρίζεται από
σοφία, διαίσθηση, αποκατάσταση, εναρμόνιση και θεραπευτική φύση. Η
σοφία του Ρέικι εκδηλώνεται ως αυτόνομη “ευφυΐα” έτσι ώστε η ενέργεια
“γνωρίζει” που να κατευθυνθεί αφού διοχετευτεί στον αποδέκτη και βρίσκει
τα προβλήματα προς αποκατάσταση. Συνεπώς δεν επηρεάζεται από το
σύστημα αντιλήψεων ή πεποιθήσεων αυτού που διοχετεύει το Ρέικι ή αυτού
που το δέχεται.  ‘Just for today do not worry…….Just for today do not anger…….Honour your parents, teachers and elders…….Earn your living honestly…….Show gratitude to every living thing.’
REIKI
o
Reiki (pronounced Ray-key) is a Japanese word meaning Universal Life Energy, an energy which is all around us.
a
Natural Healing
Reiki is the name given to a system of natural healing which evolved in Japan from the experience and dedication of Dr Mikao Usui (d. 1926). Fired by a burning question, Dr Usui was inspired to develop this healing system from ancient teachings after many years of study, research and meditation. He spent the rest of his life practising and teaching Reiki. Today Reiki continues to be taught by Reiki Masters who have trained in the tradition passed down from Master to student.
There is no belief system attached to Reiki so anyone can receive or learn to give a Reiki treatment, the only prerequisite is the desire to be healed.
o
A Reiki Treatment
The method of receiving a Reiki treatment from a practitioner is a very simple process. The recipient simply lies on a couch and relaxes. If they are unable to lie down the treatment can be given in a sitting position, the main thing is for the recipient to be as comfortable as possible. There is no need to remove any clothing as Reiki will pass through anything, even plaster casts. The practitioner gently places their hands non-intrusively in a sequence of positions which cover the whole body. The whole person is treated rather than specific symptoms. A full treatment usually takes 1 to 1½ hours with each position held for several minutes.
o
Which conditions can Reiki help?
It is possible to heal at any level of being: physical, mental, emotional or spiritual. Acute injuries can be helped to heal very quickly but more chronic illness takes longer. In some cases such as terminal illness, there is not enough time for the progress of the disease to be reversed. However, in such cases there is usually great benefit and enhancement of the quality of life giving a sense of peace and acceptance during the time remaining.
Reiki healing can be given anywhere at any time as no special equipment is needed. The practitioner is a channel which the energy is drawn through by the need or imbalance in the recipient. Neither person has to use any effort of will or concentration during this process.
As running water smoothes the jagged edges of a rock until it is small enough to roll away, Reiki flows to the areas of need, soothing pain and supporting the body’s natural ability to heal itself. Reiki restores balance in one’s life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>